Projecten

 

Girls@Home is een project dat vanaf 2011 loopt en sinds november 2014 onder Stichting Ontmoet Winterswijk valt. De stichting wil heel graag uitbreiden en ook voor andere doelgroepen starten.

 

girlsathome.nl

 

 

 

 

Stichting Ontmoet Winterswijk - Beleidsplan

 

Veeleisende Nederlandse maatschappij zorgt voor druk op kwetsbare groepen

In de maatschappij staan veel gezinnen, relaties en individuen onder grote druk. Recente cijfers tonen aan dat twee op de drie huwelijken/relaties stuk lopen (zie bron). Door de sociale media en de complexiteit van de huidige samenleving wordt het voor mensen steeds ingewikkelder om de tijd en aandacht te geven aan de directe sociale omgeving (partner, kinderen en kwetsbare groepen). De sociale cohesie neemt af en de eenzaamheid neemt toe. Er lijkt steeds meer een cultuur te ontstaan van ieder voor zich. Het lijkt of mensen hun ware gezicht niet meer laten zien om zo hun onmacht en kwetsbaarheid te verbloemen. Hierdoor kunnen stress en spanningen in gezinnen en relaties enorm toenemen. Vaak zijn relaties, de zwakkeren in de samenleving, maar vooral ook de kinderen het slachtoffer van de gevolgen van deze druk.

 

Problemen te laat en te weinig preventief aangepakt

Veel van de huidige hulpverleningsvormen zijn politiek zo georganiseerd en gefinancierd dat hulpverlening vaak pas geboden wordt op het moment dat het leed al geschied is.  Er wordt (te) veel verwacht van het eigen initiatief van mensen om hun problemen aan te geven. Juist voor de zwakkeren in de samenleving ligt hierin de moeilijkheid, waarbij schaamte een grote rol speelt. Mensen willen sterk en  succesvol zijn om mee te tellen in de maatschappij , waardoor ze niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn. Het hebben van problemen of het toegeven van behoefte aan hulp wordt nog te vaak als zwaktebot ervaren.

 

Winterswijk: hiaat in laagdrempelige hulp om kwetsbare groepen te helpen

De gemeente Winterswijk kent - net als de rest van Nederland - een aantal kwetsbare groepen die met problemen kampen en hulp nodig hebben. Ook hier ervaart men een hiaat aan laagdrempelige hulp voor kwetsbare groepen in Winterswijk.  In deze grensgemeente constateert men een behoefte aan een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplek voor kwetsbare burgers: kinderen, jongeren, ouders en ouderen. Voor deze doelgroep is sociaal vertrouwen en verbondenheid tussen mensen en organisaties van groot belang. Het ontbreken daarvan kan leiden tot problemen als sociale uitsluiting en isolement, gebrekkige integratie, wantrouwen tussen groeperingen en ineffectiviteit bij het aanpakken van problemen. Er ontstaat vertrouwen in de samenleving als mensen en organisaties het vermogen ontwikkelen om zorg te dragen voor elkaar.

 

Stichting ontmoet Winterswijk vult hiaat door laagdrempelige zorg te bieden

Geraakt door de bovenstaande nood van kwetsbare groepen, wil Stichting Ontmoet Winterswijk zich inzetten voor laagdrempelige, preventieve zorg in Winterswijk. Deze zorg willen wij bieden vanuit een ontmoetingsplek in Winterswijk, waarbij  ruimte voor aandacht en een luisterend oor centraal staan.

Bron: http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp-Scheiding

 

Stichting Ontmoet Winterswijk

 

Op 27 november 2014 is opgericht de Stichting Ontmoet Winterswijk. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer: 61977926

 

Doelstelling

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel: het creëren en in stand houden van een laagdrempelige ontmoetingsplek binnen Winterswijk. Vanuit deze plek worden activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen, waarbij aandacht en een luisterend oor centraal staan. Vervolgens bieden wij op maat gesneden hulp door deze zelf te bieden of door te verwijzen naar geschikte hulpverleners en organisaties. Activiteiten, programma’s en relaties zijn een middel om elkaar positief te beïnvloeden.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. vanuit haar christelijke grondslag en identiteit, activiteiten en werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de inwoners in Winterswijk en omgeving, ongeacht hun geloof, ras, geslacht, opleiding, of anderszins.

b. het opzetten van een ontmoetingsplek met een open een laagdrempelige sfeer.

c. het aanbieden van een relevant en wisselend programma.

d. zo veel mogelijk te laten samenwerken met een breed netwerk van samenwerkingsvormen. Zoals kerken, scholen, maatschappelijke instanties, organisaties en zorgverleners.